Reklamační řád

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající je Ivan Janči, se sídlem Medlánecká 8, Brno 62100, IČO:  47947080, DIČ: CZ7001143809, živnostenský list spisová značka 370200 u Magistrátu města Brna. Je to podnikatel, který přímo dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ
Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 VADY ZBOŽÍ

Odpovědnost prodávajícího za vady se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním jako např. oxidace, poškrábání, otěr zlacení, rhodiování. Záruka se nevztahuje na vady způsobené při:

 • nošení šperků s krystaly Swarovski při pracovních činnostech (práce na zahradě, praní, mytí nádobí …)
 • vystavovaní šperků s krystaly Swarovski vodě a chemickým vlivům (agresivní pot, saunování, barvy na vlasy, saponáty, chemikálie …)
 • vystavování produktů chemickým vlivům, které můžou produkt znehodnotit (způsobit skvrny, povrch naleptat, změnit strukturu nebo barvu produktu)
 • nevhodným zacházením a mechanickým poškozením jako např. deformace šperku, přetržení řetízku, nalomení nebo zlomení lanka a plochého náhrdelníku, rozbití kamene, stržení závitu apod.
 • nevhodným čistěním zboží (čištění krystalů nevhodnými prostředky)
 • nesprávným užíváním nebo skladováním
 • v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

Dále se záruka nevztahuje na:

 • zboží, u kterého bylo zjištěno poškození či odstranění ochranných známek výrobce
 • zboží, které bylo neodborně opravováno nebo upravováno
 • zboží, u kterého došlo k poškození způsobené úbytkem nebo narušením struktury materiálu v důsledku častého užívání a opotřebení
 • veškerou změnu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobené nesprávným užíváním a neodborným zásahem nebo mechanickým poškozením
 • na vadu zboží, u kterého je v době převzetí sjednána sleva z kupní ceny, jakožto zboží prodávané za nižší cenu na vadu

 PRÁVA Z VADY ZBOŽÍ   

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, na které se záruka nevztahuje, má spotřebitel právo požadovat odstranění vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v jeho sídle nebo místě podnikání. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE     

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 VYŘÍZENÍ REKLAMACE  

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Do této lhůty se nezapočítává ani doba potřebná k odbornému posouzení vady. Tedy doba, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku. Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží. Odpovědnost prodávajícího, tedy uplatnění reklamace se nevztahuje na takto vzniklé vady (viz. výše Vady zboží).

Prodávající je povinen v případě přijmutí Zboží, které chce Kupující reklamovat, vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě:

1) kdy má zboží prokazatelně zjevnou neodstranitelnou vadu, která brání řádnému užívání věci a zboží nelze vyměnit za nové.

2) opětovného výskytu stejných odstranitelných vad, což praxe chápe jako minimálně tři vady, které vznikly z odpovědnosti prodávajícího.  Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje v případě neodborném zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, které doporučil Prodávají.

3) většího počtu různých odstranitelných vad, což praxe chápe jako vady minimálně tři najednou, popř. čtyři postupně, které vznikly z odpovědnosti prodávajícího.  Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje v případě neodborném zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, které doporučil Prodávají.

4) neodstranitelného rozporu s kupní smlouvou, např. při dodání padělku.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit.